Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • dienstverlening:
  1. (Stoel)massages
  2. Werkplekonderzoek
  3. Overige op basis van een overeenkomst uit te voeren werkzaamheden.
 • opdrachtnemer: MassageProfs, gevestigd en kantoorhoudend te Assen
 • opdrachtgever: de contractuele wederpartij van MassageProfs.
 • werknemer: een personeelslid van de opdrachtgever.
 • opdracht: een overeenkomst waarbij tegen betaling door de opdrachtgever, diensten worden verleend zoals vermeld in artikel 1. door MassageProfs.
 • contract: een schriftelijke overeenkomst van een bepaalde duur waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, diensten worden verleend door MassageProfs.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1.    Op alle offertes, (opdracht)bevestigingen, contracten en overeenkomsten tussen MassageProfs enerzijds en de opdrachtgever anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2.    Acceptatie van een offerte of (opdracht)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

2.3.    Alle leveringen worden geacht te zijn geschiedt daar waar dit schriftelijk met de opdrachtgever is overeengekomen.

2.4.    De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

2.5.    Bij samentreffen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige algemene voorwaarden zullen de laatste prevaleren.

2.6.    Alle offertes worden gedurende twee weken gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

2.7.    Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien MassageProfs aan de opdrachtgever schriftelijk bevestigd heeft met deze afwijking van de offerte in te stemmen.

 

Artikel 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden

3.1.    Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door MassageProfs is bevestigd.

3.2.    Als bij een opdracht aanvaarding van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3.3.    Wanneer door MassageProfs gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze algemene voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van MassageProfs op directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien MassageProfs één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet strikt heeft toegepast, kan de betrokken opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

 

Artikel 4. Wijziging van een opdracht of contract

4.1.    Wijzigingen in een opdracht of contract zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door MassageProfs zijn bevestigd.

4.2.    Bij een contract kunnen, behoudens het bepaalde in het artikel 4 de leden 3 en 4 slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst.

4.3.    Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van MassageProfs om ten gevolge van wettelijke regelingen de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. MassageProfs is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de opdrachtgever door te berekenen.

4.4.    Wijziging in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

4.5.    Als door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog wijzigingen in de uitvoering van de opdracht worden verlangd, moeten de wijzigingen door de opdrachtgever tijdig schriftelijk aan MassageProfs ter kennis zijn gebracht.

4.6.    Worden wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de gewenste wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

4.7.    Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door MassageProfs wordt overschreden.

 

Artikel 5. Duur van een opdracht of contract

5.1.    Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van minimaal 3 uur per masseur/adviseur per locatie, op de dag(en) die vermeld staat in de offerte of de overeenkomst die is ondertekend.

5.2.    Na ommekomst van de overeengekomen contractperiode wordt de overeenkomst telkens van rechtswege voor eenzelfde periode verlengd, tenzij één der partijen haar, met inachtneming van een opzegtermijn van 25% van de contractduur, voor het einde van de contractperiode bij aangetekende brief heeft opgezegd. Deze opzegging kan geschieden zonder opgaaf van redenen.

 

Artikel 6: Inschakeling derden

MassageProfs is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, die dan namens MassageProfs de opdracht geheel of gedeeltelijk kan uitvoeren.

 

Artikel 7. Omvang van de dienstverlening

7.1.    De dienstverlening die MassageProfs aan de opdrachtgever zal leveren omvat de in de overeenkomst genoemde diensten. De door MassageProfs te leveren diensten omvatten in elk geval niet dienstverlening middels bezoek aan huis van werknemers, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.

7.2.    In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten zal MassageProfs al het mogelijke doen om voor vervanging zorg te dragen. Het bepaalde in artikel 6 is overeenkomstig van toepassing.

7.3.    Opdrachtgever kan MassageProfs niet verplichten om gedurende de contractuele periode dezelfde personen voor de te verrichten diensten in te zetten.

7.4.    MassageProfs heeft het recht om, zonder last of ruggespraak met de werkgever, een werknemer een advies te geven ten aanzien van houdingcorrectie en lichamelijke gesteldheid.

7.5.    MassageProfs kan werknemer gevraagd en ongevraagd adviseren een medicus te raadplegen.

 

Artikel 8. Verzuim van de opdrachtgever

8.1.    Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door MassageProfs het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. Hieronder begrepen de reeds voor deze opdracht gemaakte kosten en onverminderd zijn recht om verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

8.2.    Voor zover in de offerte of overeenkomst geen behandelschema is vermeld, zal MassageProfs haar diensten verlenen volgens een voor MassageProfs gangbaar behandelschema.

8.3.    Voor de hantering van een behandelschema komt in ieder geval, bij verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de werknemer zoals bedoeld en omschreven in artikel 9.3 voor rekening en risico van de opdrachtgever. Ook het niet invullen van behandelmomenten zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 9. Annulering

9.1.    Annulering van afspraken betreffende individuele werknemers/personen dienen minimaal 24 uur voor aanvang van het afgesproken tijdstip te geschieden.

9.2.    Annulering van (een deel van) een project dient uiterlijk 7 kalenderdagen voor aanvang van het afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door MassageProfs 10% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, inhuren van derden, provisie e.d.).

9.3.    Als de annulering niet of niet op tijd geschiedt, is MassageProfs gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen.

 

Artikel 10. Verantwoordelijkheden opdrachtgever

10.1.  De opdrachtgever zal een ruimte van minimaal 3 x 3 meter per masseur ter beschikking stellen tijdens het uitvoeren van door MassageProfs aangeboden diensten.

10.2.  De opdrachtgever zal aan MassageProfs, inzake haar dienstverlening gerelateerde vraagstukken, een contactpersoon beschikbaar stellen.

10.3.  Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever verplicht, direct na beëindiging van de uitgevoerde opdracht, de opdracht als beëindigd te beschouwen.

10.4.  Opdrachtgever is niet gerechtigd om binnen twee jaar na beëindiging van een overeenkomst met MassageProfs een contract te sluiten met personen die door MassageProfs bij de opdrachtgever zijn ingezet.

10.5.  Opdrachtgever verklaart dat opdrachtgever aan MassageProfs een bedrag zal betalen van € 1.500 voor iedere dag dat het bepaalde in lid 4 van toepassing is.

 

Artikel 11. Tarieven en prijswijzigingen

11.1.  De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd.

11.2.  MassageProfs behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks, op basis van het geldende indexcijfer, aan te passen.

11.3.  Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden, niet zijnde wijzigingen conform de artikelen 4.3 of 4.4, zal MassageProfs de opdrachtgever tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende overeenkomst (prolongatievoorstel) doen toekomen. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging (en) te hebben ingestemd tenzij de opdrachtgever MassageProfs binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.

11.4.  Bij opdrachten welke binnen een maand worden afgerond volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden.

11.5.  Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting.

 

Artikel 12. Geheimhouding

12.1.  MassageProfs zal alle informatie betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering, arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstrekken.

12.2.  MassageProfs zal een geheimhoudingsverplichting, zoals beschreven in het vorige lid, opleggen aan een ieder die door MassageProfs bij de uitvoering van de diensten bij de opdrachtgever ingeschakeld zijn en of worden.

12.3.  MassageProfs is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, persoonsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van de werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

12.4.  Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die opdrachtgever ter kennis is gekomen, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 13. Dossierbeheer en inzagerecht

13.1.  MassageProfs zal, daar waar dit zinvol wordt geacht of is overeengekomen, van de betrokken werknemers van de opdrachtgever een dossier bijhouden.

13.2.  Naast MassageProfs heeft slechts de werknemer recht op inzage in dit dossier.

13.3.  De opdrachtgever kan slechts inzage in het dossier van een werknemer krijgen indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer, dan wel op basis van een wettelijke regeling.

 

Artikel 14. Eigendommen van de opdrachtgever

14.1.  Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die MassageProfs door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet MassageProfs dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.

14.2.  Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien opdrachtgever bedoeld risico gedekt wil zien, dient de opdrachtgever voor eigen rekening voor een verzekering zorg te dragen.

14.3.  De door MassageProfs ontwikkelde materialen, waaronder begrepen intellectuele eigendomsconcepten, kunnen nimmer door de opdrachtgever of namens deze in eigen beheer worden gebruikt, tenzij dit onderdeel van de opdracht uitmaakt.

 

Artikel 15. Facturering en betaling

15.1.  Voor opdrachten welke een lange bewerkingstijd vereisen kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen.

15.2.  Tenzij anders overeengekomen dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan MassageProfs te betalen.

15.3.  Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. De verplichting van MassageProfs tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort, terwijl de opdrachtgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.

15.4.  Alle buitenrechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1.  MassageProfs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomende uit haar dienstverlening.

16.2.  De opdrachtgever vrijwaart MassageProfs voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van de opdrachtgever.

16.3.  MassageProfs is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of geheel niet nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen en/of omstandigheden die niet aan MassageProfs kunnen worden toegerekend. MassageProfs is aansprakelijk te stellen voor schade als gevolg van gebreken in de door MassageProfs geleverde diensten.

 

Artikel 17. Overmacht

17.1.  Onder overmacht wordt verstaan die omstandigheid die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan MassageProfs toe te rekenen of te verwijten zijn.

17.2.  In geval van overmacht zal MassageProfs daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft, na ontvangst van deze mededeling, gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van MassageProfs af te nemen en te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

17.3.  Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de ondernemer ontslaat MassageProfs van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leverplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten kan doen gelden. Het bepaalde in artikel 16 lid 3 is overeenkomstig van toepassing.

17.4.  Tijdens overmacht worden de verplichtingen van MassageProfs opgeschort.

17.5.  Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 18. Tussentijdse ontbinding

18.1.  Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief, indien:

 1. de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn.
 2. ter zake van de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
 3. de opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren.
 4. het bepaalde in artikel 17.5 hierop van toepassing is.

 

Artikel 19. Beëindiging door MassageProfs

19.1.  MassageProfs is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen en op basis van deze algemene voorwaarden redelijkerwijs noodzakelijk acht.

19.2.  De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn:

 1. in geval de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt;
 2. bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf of zijn onderneming;
 3. bij liquidatie van zijn bedrijf.

19.3.  MassageProfs heeft in gevallen genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daarbij tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

Artikel 20. wijziging van de voorwaarden

20.1.  MassageProfs is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

20.2.  De wijzigingen als bedoeld in lid 1 treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

20.3.  Wijzigingen in deze voorwaarden worden via de website en schriftelijk aan de opdrachtgevers gemeld.

 

Artikel 21. Toepasselijk recht

21.1.  De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht. Bij opdrachten buiten Nederland zijn overeenkomstig de wetten van dat land van toepassing.

21.2.  Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van MassageProfs.


Wijzigingen per 24 september 2021:

  • verwijzingen naar ErgoProfs verwijderd
  • aanpassing van de vestigingsplaats van Abcoude naar Assen
  • verwijzingen naar deponering van Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel verwijderd
  • definitie van opdrachtnemer verplaatst naar het  juiste artikel: 1
  • artikel 4.3 verwijderd: was een doublure met 5.3
  • artikel 8.3 verwijderd: was een doublure met 8.4 dat daardoor nu 8.3 is geworden
  • artikel 8.3 gecorrigeerd: verwijzing naar juiste artikel 9.3
  • artikel 9.4 verwijderd: was een doublure met 8.2 en 8.3
  • artikel 11 aangepast: gang van zaken bij prijswijzigingen eenduidiger omschreven
  • artikel 12 opgenomen in artikel 11
  • artikel 19.4 verwijderd: verwijzing naar onjuist artikel
  • kleine typografische en tekstuele correcties

020-618 47 28

info@massageprofs.nl
Hoogbree 32 – 9403 JP Assen